do spisu treści
Ta strona korzysta z ciasteczek (cookie). Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.     Rozumiem     Więcej

KLAFS – moja sauna i spa

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Preambuła
1.Firma Klafs Sp. z o.o. przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności osób, których  dane przetwarza, a w szczególności  osób odwiedzających stronę http://www.klafs.pl/service/polityka-prywatnosci.html  Zależy nam, aby każdy użytkownik dokładnie wiedział jakie dane pozyskujemy i jak może chronić swoją prywatność.

2.Administratorem danych osobowych jest Klafs Sp. z o.o. z siedzibą Bagatelka 2, 62-320 Miłosław  w imieniu którego wszelkie czynności podejmują podmioty uprawnione do reprezentacji przedsiębiorstwa zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym.

3.Administrator w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przetwarza dane osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie, dane dostawców, kontrahentów będących przedsiębiorcami, klientów będących osobami fizycznymi, osób które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowych ( tj. zapisał się na newslettera) oraz kandydatów do pracy.

4.Osoby, które zapisały się na newsletter-a wyraziły zgodę o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie  adresu poczty elektronicznej przez Klafs Sp. z o.o. w celu przesyłanie informacji handlowych (newsletter-a) dotyczącego produktów Klafs Sp. z o.o.

Zbieranie danych
1.Administrator uzyskuje dane osobowe podmiotów oznaczonych w pkt 3 poprzez:

    a. przekazanie bezpośrednie przez podmiot oznaczony w pkt 3

    b. przesyłanie za pomocą poczty elektronicznej przez podmiot oznaczony w pkt 3

    c. pobieranie z rejestrów publicznych   

    d. stronę internetową http://www.klafs.pl/service/polityka-prywatnosci.html

2.Podczas wizyty  osoby na wskazanej stronie nasze serwery automatycznie zapisują tzw. logi systemowe - anonimowe informacje takie jak czas twojej wizyty, adres ip, adres url, przeglądarka, itp.

3.Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią firmy.

4.Strona http://www.klafs.pl/service/polityka-prywatnosci.html  wykorzystuje ciasteczka („cookies”). Identyfikują one przeglądarkę osoby odwiedzającej oraz usprawniają działanie serwisu. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików cookie, jednak niektóre funkcje serwisu mogą wtedy nie działać poprawnie. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

5.Dodatkowo nasz serwis gromadzi anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron (www.klafs.pl) takie jak: liczba odwiedzin, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp. Analizujemy gromadzone dane korzystając z rozwiązania zewnętrznego dostawcy. Aktualnie używamy Google Analytics. Narzędzie działa w oparciu o tzw. pliki cookie i nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osoby. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics.

6.Dane podmiotów oznaczonych w  pkt 3 są  zbierane w zakresie niezbędnym do wykonania celu, dla którego są zbierane. W przypadku gdy Administrator uzyska dane podmiotów oznaczonych w pkt 3 w zakresie szerszym niż jest to konieczne (tzw. dane zbyteczne) Administrator niezwłocznie usuwa wskazane dane przekraczające zakres niezbędny.

7.Zakres przetwarzanych danych kontrahentów, klientów dostawców oraz osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie  informacji handlowych o produktach przedsiębiorstwa nie przekracza zakresu danych personalnych, teleadresowych oraz innych danych niezbędnych do  prawidłowych rozliczeń finansowych. Wskazany zakres nie zawiera szczególnych kategorii danych.

8.Administrator przetwarza dane do czasu zrealizowania celu ich przetwarzania ( wykonania usługi, trwania stosunku zatrudnienia, prowadzenia procesu rekrutacji) a po upływie tego terminu przetwarza tylko te dane podmiotów oznaczonych w pkt 3, których archiwizowanie jest konieczne, ze względu na przepisy ustawy o rachunkowości oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

9.Odbiorcami danych kontrahentów, klientów oraz dostawców są:

    a. biuro rachunkowe,

    b. organy skarbowe,

    c. inni kontrahenci jeżeli jest to uzasadnione koniecznością realizacji usługi.

10.W sytuacji gdy Administrator w celu wykonania swoich obowiązków lub prawidłowej realizacji umowy jest zobowiązany do powierzenia danych osobowych ze zbiorów Administratora podmiotowi trzeciemu, zawiera ze wskazanym podmiotem umowę powierzenia przetwarzania.

Prawa osób, których dane dotyczą
1.Każdy podmiot oznaczony w pkt 3 przekazujący swoje dane osobowe ma prawo zwrócić się z wnioskiem do Administratora danych osobowych o udzielenie informacji dotyczących danych osobowych (w szczególności o zakres i cel przetwarzanych danych) wskazanego podmiotu przetwarzanych przez Administratora. Wniosek powinien zostać sporządzony w formie pisemnej, osobiście podpisany przez upoważnionego i przesłany do Administratora. Wskazany wniosek należy przesłać na adres siedziby Administratora lub w formie skanu na adres elektroniczny: .

2.Administrator udzieli odpowiedzi na wniosek w terminie miesiąca od odebrania wniosku o udzielenie informacji, z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego paragrafu. Oprócz odpowiedzi na wniosek, Administrator dostarczy wnioskodawcy jedną kopię wszystkich danych, które przetwarza w ramach swojej działalności. Wnioskodawca ma prawo zażądać przedłożenia więcej niż jednej kopii, przy czym Administrator ma prawo uzależnić wydanie kopii od dokonania opłaty. Wskazany wniosek należy przesłać na adres siedziby Administratora lub adres elektroniczny: .

3.Każdy podmiot, którego dane przetwarza Administrator danych osobowych ma prawo do żądania sprostowania, uaktualnienia, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, uzyskania swoich danych w ustrukturyzowanym formacie oraz przekazania oznaczanego formatu danych osobowych do wskazanego przez niego administratora, jak również prawo do żądania usunięcia danych. Wniosek powinien zostać przesłany elektronicznie na adres: .

4.Administrator ma obowiązek ustosunkowania się do wniosków osób, których dane przetwarza bez zbędnej zwłoki a w każdym razie w terminie miesiąca. W sytuacji gdy charakter żądania jest skomplikowany lub Administrator otrzymał dużą ilość wniosków, termin można przedłużyć o kolejne dwa miesiące, po uprzednim poinformowaniu wnioskodawcy w terminie  30 dni  od  otrzymania wniosku o przyczynie opóźnienia. Administrator przesyła odpowiedź w formie elektronicznej, chyba że osoba składająca wniosek zażąda formy pisemnej. Administrator informuje wnioskodawcę o konieczności przedłużenia terminu do udzielenia odpowiedzi.   

5.Każdy, którego dane są przetwarzane przez Administratora w celach związanych z przesyłaniem informacji handlowych, ma prawo zgłoszenia sprzeciwu dot. przetwarzania jego danych przez Administratora, który dla swojej szybszej skuteczności powinien zostać wysłany w formie pisemnej na adres siedziby Administratora lub skan na adres elektroniczny: .

6.W przypadku, gdy  Administrator nie odpowie w terminie ustawowym na wskazane w niniejszym dokumencie wnioski, wnioskodawcy przysługuje skarga do organu nadzorczego.  Zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi organem nadzorczym w sprawie ochrony danych osobowych do którego można kierować skargi  jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, który po 25 maja 2018r. może być oznaczany jako Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Postanowienia końcowe

1.Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej podstronie.

2.Niniejszy dokument rozpoczyna obowiązywanie z chwilą umieszczenia na stronie http://www.klafs.pl/service/polityka-prywatnosci.html

Drukuj